ปิดแล้ว ชั้นหนึ่ง เป็น 0บำบัดยานรก วัดท่าพุฯ หลัง หมอปลา นำทีมบุกช่วย

[ad_1]

วันที่ 24 ก.ย.2564 นายศิลาออก นาคหล่อ ผู้มหึมาโตโตบ้าน ม.สิบ ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 23 ก.ย.บนผ่านมา ตนได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับกรณีการประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง บนลงนามโดย นายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี สังเกตราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยตนจะส่งหนังสือฉบับดังกล่าวให้เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ยให้ทราบต่อไป SLOTXO

สำหรับหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0312/2364 ลงวันที่ 23 ก.ย.2564 เนื้อหาเรื่อง โดยไม่ก็ยังมีเก็บการพิจารณาใด ๆหยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพ กำหนดเป็นถ้า นมัสการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทำพุราษฎร์บำรุง ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ เงื่อนไขแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี (สบยช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล และผู้แทนอนุกรรมการฯ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ชั้นหนึ่ง เป็น 0สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง

พบว่าไม่ได้รับสังเกตตามหลักเกณฑ์การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุงผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง อนึ่ง วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขไขไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ทั้งสอง) พ.ศ.2535

อย่างไรก็ตามการขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ก็ยังมีเก็บลักษณะแตกต่างจากนิติคนที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเฉพาะ ก็ยังมีเก็บลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้บนยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์อย่างไรก็ตามเพียงผู้เดียว เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ๆ ต้องหยุดดำเนินการ G2GBET

และส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทนหรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่จึงจะดำเนินการได้

เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน อาศัยอำนาจตาม ข้อ สี่ (สี่)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เนื้อหาเรื่อง ระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ.2562 ลงวันที่ 20 ก.พ.2562 อธิบดีกรมการแพทย์จึงมีคำสั่งให้ชั้นหนึ่ง เป็น 0สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพและหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับรับทราบคำสั่งเป็นต้นไป สล็อตเว็บใหญ่

The post ปิดแล้ว ชั้นหนึ่ง เป็น 0บำบัดยานรก วัดท่าพุฯ หลัง หมอปลา นำทีมบุกช่วย appeared first on ข่าวdailynews.

[ad_2]

ข่าวสด